خطا در تراکنش

خرید شما با خطا روبرو شده، لطفا دوباره تلاش کنید و در صورتی که پول از حساب شما کم شده است منتظر باشید تا ۴۸ ساعت آینده به حساب شما بصورت خودکار برگشت خواهد خورد