هنرجو گرامی پس از تعیین ساعات عملی رانندگی شهر جهت آگاهی از ساعات کلاس عملی خود یک برگ پرینت به وی تحویل می گردد ساعات مقرر در پرینت فقط در دو نوبت آنهم حداقل در ۴۸ ساعت قبل توسط شخص هنرجو آنهم حضورا قابل تعقیر می باشد.

هر هنرجو باید حداقل یک جلسه ساعت شب در برنامه آموزشی کلاس عملی شهر خود داشته باشد تا هنرجو بتواند با میدان دید در تاریکی شرایط رانندگی در تاریکی وچراغها آشنا شود.

ساعت شب : عبارت است از ساعتی که از ابتدای تاریکی شروع انتهای آن نیز در تاریکی باشد.

در صورتی که هنرجو در زمان مقرر در کلاس عملی شهر خود حاضر نگردد مربی وی مکلف است در ابتدا تا انتهای ساعت در محل آموزشگاه حاضر باشد و خسارات غیبت متوجه هنرجو خواهد بود وهنرجو باید بجای جلسه غیبت خود ابتدا هزینه آن را پرداخت و یک جلسه دیگر نوبت عملی شهر بگیرد.


 

دانلود بسته طلایی سوالات آیین نامه ۹۷

 
هنرجویان گرامی که تاخیری در ابتدای ساعت عملی خود دارند یا زودتر از زمان پایان کلاس خود از خودرو پیاده می شوند نیز جهت جبران کسری آموزش خود مکلفند هزینه پرداخت و کلاس عملی شهر جبرانی بگیرند.

هنرجو باید قبل از ساعت کلاس خود یک ربع قبل در محل آموزشگاه حاضر و جهت تائید ورود کارنامه آموزشی خود را به مسئول کلاسهای عملی شهر تحویل نماید و در راس ساعت جهت سوار شدن به خودرو آموزشی خود در پارکینگ آموزشگاه مراحعه نماید و در پایان کلاس نیزدر پارکینگ آموزشگاه پیاده و در دفتر حضور و غیاب مربی جهت ارائه گزارش وضعیت ساعت آموزشی خود به دفتر مربوطه را امضا و تائید نماید.

گزارشاتی که هنرجو باید در پایان ساعات آموزشی خود در دفتر حضور و غیاب خود ثبت نماید عبارتند از :
  • مربی در تمامی ساعت آموزش همانند هنرجو مکلف به خاموش نمودن تلفن همراه خود می باشد.
  •  در ساعات آموزشی مربی حق حضور در جایگاههای سوخت را ندارد.
  • مربی در ساعات آموزش حق انجام کارهای شخصی اعم از خرید – سوار و پیاده اشخاص متفرقه و توقفهای بیمورد را ندارد.

تذکر: عدم مراجعه هنرجو در ابتدا تا انتهای ساعت کلاس عملی به متصدی ثبت ساعت عملی شهر برای هنرجو آن ساعت غیبت محسوب می گردددر نتیجه چنانچه نمی توانید در در کلاس شرکت نمایید حتما با آموزشگاه هماهنگ نمایید.

هنگامی که هنرجو ساعات مقدماتی عملی شهر خود را سپری نمود در پایان جلسه پنجم از وی تست مقدماتی عملی شهر برگزار می گردد در صورتی که هنرجو در این تست قبولی اخذ نماید جهت دریافت گواهی مهارت مقدماتی کلاسهای تئوری و عملی به مسئول ثبت ساعات عملی شهر مراجعه نموده و پس از تائید کلاسها گواهی مهارت برای وی صادر می گردد و در صورتی که در تست مقدماتی قبولی اخذ ننماید برابر قرارداد در صورت نیاز در ۳ دوره آن هم به صورت حداقل یک و حداکثر دو جلسه برای وی توسط شخص آزمون گیرنده کلاس عملی شهر تکمیلی منظور می گردد.

شایان ذکر است در صورتی که هنرجو در هر مرتبه تست مقدماتی مردود گردد و مجددا نیاز به آموزش داشته باشد در صورتی بیش از سه مرتبه ذکر شده تست برگزار و هنرجو قبول نگردد هنرجو جهت تست مقدماتی و اخذ کلاس تکمیلی به مسئول آزمایشات معرفی می گردد و تصمیم گیری از حدود اختیارات مدیر آموزشگاه خارج می باشد.

هنرجوی گرامی پس از دریافت کاردکس و فرم معاینات چشم پزشکی به یکی از چشم پزشکان معتمد طرف قرار داد بنیاد تعاون ناجا که در قسمت آدرس چشم پزشکان موجود می باشد مراجعه نموده و رعایت شرایط ذیل در قسمت معاینه چشم الزامی بوده و عدم رعایت شرایط و مراجعه به چشم پزشک غیر از موارد طرف قرارداد معاینات چشم پزشکی باطل و هرگونه خسارات متوجه هنرجو می باشد.

  • معاینات متقاضیان گواهینامه رانندگی صرفا معاینه چشم نبوده و باید معاینات جسمانی انجام گردد.
  • در معاینات جسمانی در صورتی که در کاردکس هنرجو رانندگی با عینک و… ذکر گردد متقاضی ملزم به تهیه عینک یا سایر لوازمات جانبی کمک رانندگی بوده تا آزمونهای آئین نامه و عملی شهر از وی اخذ گردد.
  • در صورتی که پس از معاینات جسمانی توسط پزشک مشخص گردد که هنرجو دارای نقص عضو می باشد و ذکر اخذ گواهینامه با نظر افسران کاردان فنی ذکر گردد هنرجو بایددر روزهای فرد از ساعت ۱۰الی ۱۲ به مدیریت کارشناسی راهنمائی و رانندگی استان مراجعه تا نظریه مربوطه جهت اخذ گواهینامه و مراحل آزمون هنرجو مشخص گردد.
    برابر دستور العمل ابلاغی راهور کل ناجا متقاضیان دارای نقص عضو همانند متقاضیان آزمون شفائی جهت آزمونها به راهور محل سکونت خود مراجعه نمایند.
  • پس از انجام معاینه یک رسید باید تحویل هنرجو گردد تا پایان مراحل جهت آزمایشات و تکمیل پرونده و صدور گواهینامه تحویل مسئول آزمایشات گردد.
  • کلیه اعلام نظریه پزشک باید خوانا و بدون خط خوردگی بوده و تاریخ معاینه با ید با تاریخ زن حک گردد مدت اعتبار معاینه چشم از زمان صدو ر کاردکس دو سال می باشد.

 

دانلود بسته طلایی سوالات آیین نامه ۹۷