هنرجو باید بنا بر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مسئول کلاسها در کلاسهای تئوری خود حاضر گردد. کلاس راس ساعت مقرر شروع و متقاضی بایستی یک ربع قبل با همراه داشتن کتاب و قرار داد کارت معتبر شناسائی و لوازم تحریر مورد نیاز برای یاداشت برداری در محل آموزشگاه مراجعه و در ساعت مقرر در سر کلاس حاضر میگردد مسئول کلاسها پس از حضور هنرجویان حضور و غیاب انجام و لیست کلاس در سرکلاس تنظیم می نماید در صورتی که هنرجو پس از حضور و غیاب در سر کلاسهای تئوری حاضر گردد حق حضور در کلاس رانداشته و جهت دوره های بعد برای وی برنامه ریزی میگردد.

باتوجه به اینکه کلاسهای تئوری گاها بصورت مختلط بر گزار می گردد ردیفهای جلو محل استقرار آقایان و ردیفهای عقب محل استقرار خانمها است و رعایت تمامی شئونات بر عهده هنرجویان بوده و در صورت مرتکب هر گونه تخلف مسئولیت قانونی و اخراج هنرجو از کلاس متوجه وی می باشد.

هنرجویان گرامی باید توجه داشته باشند که آوردن تلفن همراه در زمان حضور در کلاس وآزمون آئین نامه و آزمون شهر مطلقا ممنوع بوده و هر گونه مسئولیت قانونی آن بر عهده هنر جو می باشد.


 

دانلود بسته طلایی سوالات آیین نامه ۹۷

 
در صورتی که هنرجوئی در جلسه اول کلاس آئین نامه غیبت نماید حق حضور در آن دوره را نخواهد داشت اما اگر جلسه اول را حاضر ولی در جلسه دوم غیبت نماید دیگر نمی تواند در جلسات سوم به بعد نیز شرکت نماید وباید در دوره های بعدی از جلسه ای که غیبت نموده شرکت و مابقی کلاسهای تئوری خود را سپری نماید ولی تا هنگامی که جلسات غیبت خود را در دوره های بعدی جبران ننماید حق شرکت در کلاسهای عملی و آزمون مقدماتی آئین نامه را نخواهد داشت

هنرجو پس از اتمام کلاسهای تئوری (آئین نامه و فنی ) با واریز هزینه کلاس عملی تو شهری خود  و ارائه اصل فیش واریزی به مسئول کلاسها می تواند با مراجعه به آلبوم مربیان مربی مورد نظر خود را برای کلاسهای عملی شهر خود را با برنامه ارائه شده از طرف هنرجو ومربی تنظیم نماید.

هنرجویان باید دقت نمایند جهت تسویه حساب نهائی از فیشهای واریزی خود کپی تهیه و نزد خود نگهداری نماید.

کلاسهای تئوری فنی و آیین نامه رانندگی
امتیاز: ۵ از ۱۵۳ رای