کاردکس گواهینامه برای هنرجویان گرامی که در کلاسهای تئوری آیین نامه ، فنی و عملی شهر شرکت نمودند و هیچگونه غیبتی نداشتند و در آزمون مقدماتی آئین نامه و عملی شهر که از طرف آموزشگاه برابر دستور العملهای ابلاغی اخذ می گردد قبولی دریافت نمودند، باید در همان روز اخذ قبولی مقدماتی عملی شهر به متصدی ثبت گواهی مهارت مقدماتی مراجعه تا قبولیهای مقدماتی وی را بر روی فرم مربوطه ثبت نماید و هنرجوی گرامی را جهت صدور کاردکس راهنمایی نماید.

هنرجوی گرامی باید کلیه مدارک صدور کاردکس خود را به انضمام کارنامه آموزشی و گواهی مهارت که توسط مدیریت تائید شده به مسئول ثبت نام ثانویه تحویل دهند.پس از تائید مدارک توسط مسئول مربوطه برابر دستور العمل ابلاغی مسئول صدور کاردکس ظرف مدت حداقل ۴۸ساعت مکلف به تحویل مدارک به مسئول رایانه آموزشگاه بوده و پس از اخذ پرینت ، کاردکس را تشکیل و هنرجو را جهت مراجعه به چشم پزشکی راهنمائی می نماید.

تذکر :
هنرجویان دقت نمایند که در صورت عدم قبولی در آزمون های مقدماتی آئین نامه و عملی شهر برای آنها کاردکس تشکیل نخواهد شد و هنرجو باید کلیه کلاسهای تئوری و عملی شهر خود را سپری نموده باشد.

 

مدارک لازم جهت صدور کاردکس گواهینامه

 • ۱- کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ۱ برگ کپی)
 • ۲- کپی از کارت ملی ( شناسنامه های جدید نیازی به کارت ملی ندارند )
 • ۳- پنچ قطعه عکس ۳*۴ (عکس ها مطابق با زمان ثبت نام باشد)
 • ۴- واریز فیش های بانکی (واریز از طریق اینترنت، عابربانک  به هیچ عنوان قابل قبول نیست.فیش ها حتما در بانک ملی و بنام متقاضی باشد
  • واریز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۳۰۰۳ ۱۳۰ ۱۱۵ ۲۱۷ بنام نیروی انتظامی
  • واریز مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال بحساب ۸۰۰۹ ۹۰۰ ۱۱۵ ۲۱۷ بنام نیروی انتظامی
  • واریز مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال بحساب ۳۰۰۷ ۳۸۳ ۳۰۹ ۰۲۲ بنام شرکت فناوران توسعه ناجی
  • واریز ملبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال بحساب ۴۸۰۰۶ ۰۰۰۰ ۳۱۱۱ بنام شهرداری
 • ۵- آدرس و کدپستی محل سکونت
 • ۶- قبولی در آزمون آیین نامه مقدماتی
 • ۷- قبولی در آزمون مقدماتی مهارت رانندگی

 

تذکر : هنرجویانی که در آزمون مقدماتی عملی شهر و آزمون مقدماتی آئین نامه قبول نشده اند حق تشکیل کاردکس جهت آزمایشات نهائی را نخواهند داشت.

هنرجو پس از اخذ کاردکس ، فرم معاینات چشم پزشکی خود از مسئول ثبت نام ثانویه دریافت و به یکی از پزشکان معتمد مراجعه می نماید.

 

مدت اعتبار گواهی مهارت ، فرم کاردکس گواهینامه و قرار داد فرم اولیه

۱) اعتبار گواهی مهارت از تاریخ صدور به مدت ۱ سال می باشد.

۲) اعتبار کاردکس صادر شده از تاریخ صدور به مدت  ۲ سال می باشد.

۳) اعتبار قرارداد و فرم اولیه از تاریخ صدور به مدت ۱ سال می باشد.

 

انتقال کارتکس رانندگی

همچنین پس از صدور کاردکس در یک آموزشگاه ، هنرجو به هیچ وجه نمی تواند در یک آموزشگاه دیگر ثبت نام نماید.حتی اگر از تاریخ اعتبار کادرکس آن گذشته باشد.تنها در صورتی که محل سکونت هنرجو به شهری دیگر منتقل شود ،هنرجو می تواند با مراجعه به راهنمایی و رانندگی شهر مقصد ، کاردکس خود را باطل نموده و تمامی مراحل آموزشی را از ابتدا در آموزشگاهی دیگر طی نماید.